Vesti

Urbanističko-arhitektonsko rešenje dela starog centra u Sremskim Karlovcima

OPŠTINA SREMSKI KARLOVCI, U skladu sa članom 40. Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa (Službeni glasnik RS br. 58/2012) raspisuje

KONKURS za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela starog centra u Sremskim Karlovcima / COMPETITION for urban-architectural design for old central area of Sremski Karlovci

Preuzimanje konkursne dokumentacije / Competition documentation download
http://www.uus.org.rs/konkurs/index.php

 

1. Raspisivač i sprovodioci

 • Raspisivač: Opština Sremski Karlovci
 • Sprovodioci: Udruženje urbanista Srbije i Vojvođansko udruženje urbanista

2. Cilj konkursa

Cilj konkursa je izbor najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja. Cilj konkursa je da se za dragoceni i najreprezentativniji deo starog centra dobiju raznovrsna idejna rešenja kojima treba da se definišu prostorna organizacija i uređenje i to pre svega: 

 • parterno uređenje sa predlogom namena i planiranih sadržaja, saobraćajem i nivelacijom;
 • raspored zelenila i zelenih površina;
 • urbani mobilijar i ostali dekorativni elementi;
 • dekorativna rasveta;
 • arhitektonska rešenja objekata na Trgu patrijarha Brankovića koji su predmet konkursa;
 • uređenje i preoblikovanje Stražilovačkog potoka i dva mosta;
 • grafički dizajn putokaza i informacionih tabli.

3. Tip konkursa

Konkurs je međunarodni, prema vrsti je otvoreni, prema zadatku idejni, a prema obliku je jednostepeni konkurs.  

4. Opis i zadatak konkursa

Predmet konkursa je izrada urbanističko-arhitektonskog rešenja dela starog centra u Sremskim Karlovcima i neposrednog okruženja.

Konkursom su obuhvaćeni slobodni prostori Trga Branka Radičevića i Trga patrijarha Brankovića, zelena površina između državnog puta I reda M-22/1 i ulice Ivana Mažuranića, kao i izgrađene strukture na Trgu patrijarha Brankovića (blok sa tržnim centrom i Sokolskim domom, kao i poslovni objekat na Trgu patrijarha Brankovića br. 4). 

Učesnici konkursa mogu preispitati i predložiti načine organizacije i uređenja kontaktne zone odnosno anketnog dela konkursa koji se odnosi na slobodnu površinu između državnog puta I reda M-22/1, ulice Teodora Kračuna sa kompleksom Stefaneuma, kao i ulični niz u ulici Ivana Mažuranića orjentisan prema državnom putu. Ukupna površina prostorne celine koja je predmet konkursa je 3,24ha, a zajedno sa anketnim delom konkursa iznosi 4,76ha.

Konkursom se bira programsko, urbanističko, kompoziciono i pejzažno rešenje predmetne lokacije i idejno arhitektonsko rešenje za objekte koji su prethodno navedeni, kao i parterno odnosno pejzažno uređenje anketnih delova konkursa.

5. Učesnici konkursa

Na konkursu mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja preuzmu konkursni materijal. Na konkursu ne mogu učestvovati lica koja su neposredno angažovana u organizaciji konkursa, kao ni lica koja su u njihovom najužem srodstvu i koja najneposrednije sa njima sarađuju u vreme trajanja konkursa. Svaki od učesnika konkursa, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

6. Obavezni uslovi za učešće na konkursu

Obavezni uslovi za učešće na konkursu su:

 • Da konkursni rad mora da bude dostavljen na vreme i na način utvrđen ovim raspisom konkursa
 • Da konkursni rad mora da bude izrađen na način tehničko – oblikovne obrade i da sadrži sve delove određene ovim raspisom konkursa

7. Sastav žirija i izvestioca

Žiri konkursa je u sledećem sastavu:

 • Milenko Filipović, dipl. pravnik, predsednik opštine Srem. Karlovci
 • Vladimir Višnjić, dipl. pravnik, načelnik Opštinske uprave Srem. Karlovci
 • Vesna Prosenica, dipl. inž. arh., Udruženje urbanista Srbije
 • Dr Aleksandar Jevtić, dipl. inž. građ., Vojvođansko udruženje urbanista
 • Mr Lazar Kuzmanov, dipl. inž.arh., Udruženje arhitekata Srbije
 • Branka Šekarić, istoričar umetnosti, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
 • Svetlana Bakić, dipl. inž.arh. - konzervator, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture
 • Jelena Štetić, dipl. inž. pejz. arh., Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
 • Vladimir Kačala, inž. arh., Bardejov, Republika Slovačka

Izvestioci konkursa su:

 • Milica Joksić, dipl. inž. arh., Udruženje urbanista Srbije
 • Mr Darko Polić, dipl. inž. arh., Vojvođansko udruženje urbanista

8. Sadržaj konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija sadrži 

 • raspis konkursa
 • program konkursa u digitalnom formatu
 • geodetska podloga neposrednog orkuženja u digitalnom formatu
 • geodetska podloga centralnog okruženja u digitalnom formatu
 • fotodokumentacija u digitalnom formatu
 • Program konkursa između ostalog obuhvata i: opšte uslove konkursa, povod za izradu konkursa, opis lokacije, zadatak i ciljeve konkursa, planske i programske preporuke i uslove, genezu i razvoj centralnog dela obuhvata konkursa, plansku dokumentaciju koja se odnosi na obuhvat konkursa i šire okruženje, uslove i rešenja nadležnih zavoda za zaštitu spomenika kulture, fotodokumentaciju.  

9. Uslovi, iznos naknade, način i adresa preuzimanja konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija se može preuzeti lično u prostorijama Udruženja urbanista Srbije, Ulica kneza Miloša br. 9/1, 11000 Beograd ili putem prijave na e-mail: urbanist@eunet.rs

Kontakt osoba: Svetlana Jakovljević (UUS); kontakt telefon: + 381 11 3347 418, +381 63 8105 864, e-mail: urbanist@eunet.rs, www.uus.org.rs; 

e-mail raspisivača: karlovci.urbanizam@gmail.com.

10. Konkursni rokovi

 • Početak konkursnog roka/datum oglašavanja konkursa je 22.06.2013. godine
 • Prijem prijava i preuzimanje konkursne dokumentacije je od 25.06.2013. godine
 • Postavljanje pitanja i dostavljanje odgovora je do 15.09.2013. godine
 • Predaja konkursnih radova je 31.10.2013. godine
 • Otvaranje konkursnih radova i početak rada žirija je 11.11.2013. godine
 • Završetak rada žirija je 15.12.2013. godine
 • Objavljivanje rezultata konkursa i izveštaj rada žirija je 21.12.2013. godine
 • Početak postkonkursnih aktivnosti od 01.02.2014. godine 
 • Otvaranje izložbe konkursnih radova je 01.03.2014. godine

11. Sadržaj konkursnog rada

Konkursni rad je skup grafičkih, tekstualnih, numeričkih i drugih priloga koje učesnik konkursa predaje na vrednovanje i izbor žiriju. Učesnik može da preda samo jedan konkursni rad. Konkursni rad sadrži jedno rešenje i sastoji se od sledećih priloga u analognom i digitalnom obliku. 

 • Programsko – plansko rešenje organizacije prostora, saobraćajno rešenje, distribucija sadržaja sa planiranim kapacitetima i urbanističkim pokazateljima područja neposrednog konteksta (R - 1:2500);
 • Kompoziciono rešenje fizičke strukture sa profilacijom uličnih tokova, uređenjem otvorenih prostora sa elementima nivelacije, regulacije i oblikovanja prostora užeg područja trga (R - 1:1000);
 • Predlog arhitektonsko – urbanističkog rešenja centralnog trga sa uređenjem partera, potrebnim presecima (najmanje dva preseka) i izgledima (najmanje četiri izgleda) (R - 1:500);
 • Idejno rešenje izabranog segmenta područja sa potrebnim osnovama i izgledima objekata (R - 1:250);
 • Trodimenzionalna predstava predloženog rešenja centralnog područja u celini i/ili u segmentima; kompjuterska prezentacija trodimenzinalnih prikaza i/ili radna maketa;
 • Prikaz toka ostvarenja ponuđenog rešenja (prostornog, ekonomskog, tehnološkog, itd.) od postojećeg do planiranog stanja u obliku koji odgovara učesnicima (likovno, dijagramski, opisno, šematski, itd.);
 • Tekstualni prilog sa tabelarnim prikazom ostvarenih kapaciteta i pokazatelja po segmentima (blokovima) centralnog područja (u 12 primeraka);
 • Procena potrebnih ulaganja za realizaciju predloženog rešenja; 
 • Prilog po izboru.

12. Način tehničko – oblikovne obrade konkursnog rada:

 • Grafičke priloge prikazati u tehnici po izboru učesnika, a na formatu 70/100 cm.
 • Svi prilozi treba da budu numerisani u donjem desnom uglu i označeni šifrom od šest karaktera u gornjem desnom uglu. 
 • Tekstualno obrazloženje prirediti kao zaseban prilog u 12 (dvanaest) primeraka. Jedan primerak teksta priložiti uz elaborat.
 • Uz rad se predaju dve zapečaćene koverte sa šifrom: jedna koverta sa oznakom „Autor“ (u kojoj se pored spiska autora navodi i predstavnik autorskog tima) i druga sa oznakom „Adresa za povratak rada“.

13. Kriterijumi žirija koji će biti primenjeni pri ocenjivanju radova

Žiri će sve pristigle radove vrednovati prema sledećim kriterijumima:

 • odgovor na temu konkursa
 • koncept rešenja
 • program i struktura rešenja
 • aktuelnost rešenja u savremenom arhitektonskom i urbanističkom diskursu
 • odnos prema zaštiti, očuvanju i unapređenju kulturno istorijskog nasleđa
 • finansijska racionalnost u realizaciji konkursnog rešenja

14. Vrsta i visina nagrada, otkupa i obeštećenja, koje raspisivač  dodeljuje kao i nadoknade koje se isplaćuju učesnicima

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 8 (osam) radova koji odgovaraju propozicijama konkursa, dodeliće se nagrade i otkupi i to na sledeći način:

 • I nagrada –      10.000 € 
 • II nagrada 5.000 € 
 • III nagrada 3.000 €

Fond za otkup radova iznosi 5.000 €, a određeni broj nenagrađenih radova koji ostvare visoke rezultate biće obeštećeni u skladu sa odlukom žirija. Fond za obeštećenja iznosi 1.000 €.

Žiri će raspodelu izvršiti u svemu prema odredbama pravilnika iz oblasti urbanizma i arhitekture. Žiri ima pravo da po vrednovanju rezultata, a uz saglasnost raspisivača, izvrši drugačiju raspodelu ukupnog fonda predviđenog za nagrade i otkupe.

15. Način realizacije prvoplasiranog rada, ponuđenu cenu i rokove, navod da li će ugovor nakon konkursa biti zaključen između raspisivača i autora rada kao i predmet tog ugovora

Nagrađeni i otkupljeni radovi postaju vlasništvo raspisivača konkursa koji može koristiti iste u celosti ili u delovima. Autori nagrađenih i otkupljenih radova mogu da budu uključeni u dalju razradu projekata po potrebi i pozivu.

16. Uslove zaštite autorskih prava

Autor je dužan da poštuje uslove raspisa i opštih konkursnih uslova u pogledu realizacije rada nakon završenog konkursa. Autorska prava se štite u skladu sa propisima Republike Srbije.

17. Jezik konkursa

Raspisivač raspisuje i sprovodi konkurs na srpskom i engleskom jeziku. 

Preuzmite