Grand Prix 44. Salona arhitekture publikaciji “U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma”

Publikacija U potrazi za javnim intersom: dometi urbanizma urednica dr Danijele Milovanović Rodić, Ljubice Slavković i dr Marije Marune nagrađena je na 44. Salonu arhitekture nagradom Grand Prix i nagradom u kategoriji Urbanizam (2022).
U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma

Urednice: dr Danijela Milovanović Rodić, Ljubica Slavković, dr Marija Maruna

Autori poglavlja:
❁ dr Ksenija Petovar, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Geografski fakultet,
❁ dr Danijela Milovanović Rodić, docent, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
❁ dr Marija Maruna, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
❁ dr Siniša Trkulja, savetnik, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,
❁ dr Jasmina Đokić, Nova planska praksa – baza za urbanistička istraživanja i razvoj planiranja,
❁ Ana Graovac, Nova planska praksa – baza za urbanistička istraživanja i razvoj planiranja,
❁ dr Mirjana Drenovak-Ivanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet,
❁ Ksenija Radovanović, Nova planska praksa – baza za urbanistička istraživanja i razvoj planiranja,
❁ Ljubica Slavković, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Nova planska praksa – baza za urbanistička istraživanja i razvoj planiranja

Godina izdanja: 2022.
Izdavač: Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Produkcija: Centar za kulturnu dekontaminaciju
Dizajn: Mane Radmanović
ISBN 978-86-7924-283-9 

Onlajn verzija publikacije je dostupna na ovoj adresi

O publikaciji

Publikacija U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma problematizuje goruće teme javnog interesa u današnjoj praksi prostornog razvoja u Srbiji. Turbulentna dešavanja koja prate proizvodnju prostora u poslednjim decenijama, u tranzicionom periodu našeg društva, kao nužnost nameću promišljanje i razumevanje samog pojma, njegove pozicije u razvojnim politikama i načine na koji se formuliše. Traganje za ovim odgovorima vodi ka suštinskom preispitivanju etičkih normi graditeljske delatnosti, posmatrane u svom najširem smislu.

Publikacija ima za cilj podsticanje diskusije, izgradnju argumentacije, povećanje kapaciteta za kritičku refleksiju svih pojedinaca i grupa zainteresovanih za utvrđivanje, interpretaciju i implementaciju javnog interesa u planiranju i upravljanju prostornim razvojem. Predstavlja reakciju grupe urbanista na sve brojnije i kompleksnije probleme u oblasti prostornog razvoja u Srbiji. Autori šest poglavlja su dolazeći iz različitih disciplina (urbanizam, urbana sociologija, prostorno planiranje, ekološko pravo) i polja delovanja (javni, civilni i akademski sektor) predstavili svoja istraživanja i stavove o ulozi, značaju, sadržaju i načinu utvrđivanja i zaštite javnog interesa.

Poglavlja su grupisana u tri podceline:
• U podcelini (Re)definisanje pojmova autorke radova “Javno dobro i gradski prostor”, dr Ksenija Petovar, i “Kolaborativni pristup za definisanje i odbranu javnog interesa” dr Danijela Milovanović Rodić i dr Marija Maruna, preispituju osnovne pojmove, vrednosna načela, teorijske postavke i metodološke postupke od značaja za razumevanje, definisanje i zaštitu javnog interesa.

• U podcelini Refleksije prakse autori radova “Sprovođenje i efekti strategije urbanog razvoja: javni interes u starteškom planiranju”, dr Siniša Trkulja, i “Za koga rade urbanisti: javni interes u urbanističkom planiranju”, dr Jasmina Đokić i Ana Graovac, omogućavaju uvid u način na koji se javni interes tumači i interpretira u svakodnevnoj praksi izrade i sprovođenja različitih tipova planskih dokumenata/planiranja – strateškom i urbanističkom.

• U podcelini Utvrđivanje granica autorke radova “Zaštita životne sredine kao javni interes”, dr Mirjana Drenovak-Ivanović, i “Zaštita prava na učešće u odlučivanju o budućnosti kao javni interes”, Ksenija Radovanović, Ljubica Slavković, Ana Graovac i dr Jasmina Đokić daju obrise sadržaja javnog interesa i načina za njegovo ustanovljavanje koji se ne bi smeli prekoračiti ili zaobići: ograničenja koja proizlaze iz zaštite životne sredine, ljudskih prava i potreba i interesa građana.  

Izvodi iz recenzija

“Publikacija U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma daje vrlo dobro izbalansiranu sliku problema javnog interesa u poslovima urbanizma, a po prirodi problema otvara mnoštvo pitanja koja prevazilaze okvire urbanizma ili planiranja i dosežu do problema demokratizacije kao uslova legitimizacije upravljanja (urbanim) razvojem. Sa stanovišta urbaniste, a verovatno i niza drugih profesionalaca koji se bave javnim dobrom, čini se jasnim da značajne promene, reforme, pa i transformacije ovog društva tek predstoje, a ova publikacija u suštini traga za pravcima potrebnih promena.”
dr Zoran Nikezić, redovni profesor u penziji Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

“Mišljenja sam da delo U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma urednica dr Danijele Milovanović Rodić, Ljubice Slavković i dr Marije Marune predstavlja vrednu monografiju nacionalnog značaja. Suočavajući se s aktuelnim problemima globalnih razmera i lokalnih osobenosti, ovim rukopisom urednice daju vredan doprinos razumevanju kulture i prakse planiranja u Srbiji danas, kao i osnaživanju profesionalnog delovanja urbanista u skladu s javnim interesom kao temeljnim konceptom savremenog evropskog grada.”
dr Vladan Đokić, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu  


“Zbog svega rečenog, smatram da objavljivanje rukopisa U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma daje višestruki doprinos razumevanju pojma javno dobro u domenu urbanizma i da je jednako značajno za akademsku i stručnu javnost koja se bavi gradom i prostorom, kao i za najširu javnost koja ne samo da živi grad već je i vrlo bitna karika produkcije (gradskog) prostora.”
dr Mina Petrović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu  

Izdavač publikacije
je u Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, a recenzenti su dr Zoran Nikezić, dr Vladan Đokić i dr Mina Petrović.

Publikacija je realizovana u okviru dugoročnog projekta Centra za kulturnu dekontaminaciju „Ka kolaborativnom upravljanju” u kooperaciji s Heinrich Böll Stiftung – predstavništvo Beograd, i projekta „Interaktivni urbanizam: platforma za razumevanje prostornog razvoja” podržanog od Crte kroz inicijativu #GrađaniImajuMoć.

Publikacija predstavlja jedan od rezultata navedenih projekata i u funkciji je razvoja stručne platforme za unapređenje razumevanja, izgradnje znanja i argumentovanog mišljenja o problemima prostornog razvoja, i podsticanja razvoja nove kulture komunikacije u procesima preispitivanja i utvrđivanja modaliteta profesionalnog delovanja primerenih aktuelnom razvojnom kontekstu.

Videti više pod Celina: Ka kolaborativnom upravljanju

http://interaktivniurbanizam.com/celine/
Powered by WebExpress