Z A K LJ U Č C IMEĐUNARODNA KONFERENCIJA 19. LETNJA ŠKOLA URBANIZMA IODRŽIVOG RAZVOJAVrnjačka banja, od 18 do 20 maja 2023.

Konferencija je bila izuzetno posećena, sa preko 250 učesnika iz Srbije, RepublikeSrpske, Hrvatske i Svedske. U okviru ovogodišnje Letnje škole urbanizma obrađene suizuzetno važne teme za državu i društvo. Teme su obrađene kroz 7 kompleksnih referataRGZ i 23 izlaganja iz oblasti urbanističke problematike.

1. Revitalizacija ruralnih predela i prostorni planovi lokalnih samouprava sauređajnim osnovama
2. Moderni katastar kao osnovna podloga održivog razvoja
3. Urbana obnova i regeneracija gradskog jezgra i značajnih gradskih celina
4. Planiranje i izgradnja višespratnih objekata - prednosti i mane
5. Urbanizam i inženjerske delatnosti u funkciji razvoja sistema obnovljivih izvoraenergije

Download PDF: Zaključci 19. LŠU 2023.

Nakon izložеnih referata i održane rasprave, usvojeni su sledeći zaključci:

ZAKLJUČCI:

1. Pozdravljaju se aktivnosti Republičkog geodetskog zavoda na praćenju iizveštavanju o tržištu nepokretnosti koja je omogućena uspešnom reformomkatastra. Postojanje neregulisanog i delimicno regulisanog sistema tržistanepokretnosti u Srbiji je veliki i sistemski problem i neophodno je da se ovajproblem reši na sistemski način;

2. U delu utvrđivanja prava nad nepokretnostima koji reguliše više od 53 zakona odkojih su većina sa nedovoljno jasnim i kontradiktornim normama neophodno jenjihovo revidiranje kao i donošenje sistemskog zakona o utvrđivanju prava nadnepokretnostima kako bi se rešili nagomilani problemi upravljanjanepokretnostima u Srbiji;

3. Učesnici letnje škole urbanizma pozdravljaju aktivnosti Republičkog geodetskogzavoda na uspešnom sprovođenju i unapređenju postupka komasacijapoljoprivrednog zemljišta, ali takodje konstatuju da urbana komasacija, iakourbanisticki izuzetno potrebna, za sada nije nigde u Srbiji realizovana, štozahteva posebnu pažnju za bolju formulaciju postojećih propisa ili izradu novihpropisa u ovoj oblasti;

4. Predlog norme u Zakonu o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnjikoji je u skupštinskoj raspravi da se informacija o lokaciji izdaje kod javnogbeležnika koji nema stručne kompetence, jeste neopravdan i veoma nepouzdanniti u skladu sa međunarodnim standardima i najboljih praksi. Informacija olokaciji mora biti javna digitalna informacija koja treba da bude dostupna svimzainteresovanim stranama;

5. U vezi sa razmatranjem potencijala i ograničenja za razvoj rularnih naselja krozizradu uređajnih osnova zaključeno je da postoje pozitivni elementi ali da ćeuspeh primene ovog instrumenta izostati jer je potrebno realno da se onformuliše kao posebna faza ili posebna etapa u izradi prostornih planova opština;

6. U urbanoj obnovi i regeneraciji gradskih jezgara i značajnih gradskih celinapodnesena su kvalitetna i inspirativna izlaganja sa značajnim brojem prikazanihprimera sa osnovnom porukom da javni prostori u gradu i nasleđe industrijskihkompleksa i priobalni potesi mogu biti težišta obnova i regeneracija gradova usrbiji, a da su zabeleženi i slučajevi formiranja aktivizma populacije uorganizovanju njihovih prostora;

7. U planiranju i izgradnji višespratnih objekata uočeno je da oni u potpunostidominiraju u savremenom urbanističkom planiranju i izgradnji u Srbiji, i da planoviza porodične i niskospratne objekte za sada izostaju. U slučajevima u kojima suprikazani urbanistički planovi sa novom organizacijom porodičnih i niskospratnihzgrada, primećeno je da će nedostajati instrument urbane komasacije većnaveden u zaključku br.3. Takođe je uočeno da u organizaciji novih stambenihcelina treba preispitati status i mrežu vaspitno obrazovnih ustanova u korelaciji sarealnim i održivim urbanističkim razvojem gusto izgrađenih gradskih sredina.

8. U oblasti razvoja sistema obnovljivih izvora energije, prikazano je nekoliko studijai planova koji ukazuju da i alternativne izvore energije treba pažljivo balansirati idovoditi u vezu sa njihovim uticajem na neposrednu okolinu.

9. Očuvanje i novo uređenje zelenih površina, zelenih linijskih potesa i drvoreda ugradu kao i dopunski elementi zelenila na objektima treba trajno da ostanu jedanod prioriteta urbanističke obrade prostora.

10. Ucesnici konferencije su mogli takodje da konstatuju da nisu do sada formiralirealne metode saradnje kod izrade urbanističkih planova, a koji bi dovoljnokoriostio postojeću novu infrastrukturu geoprostornih podataka RGZ. Lettnjaškola urbanizma u postojećem formatu svakako tome doprinosi ali je treba i daljeunapređivati.

UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJEREPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

Powered by WebExpress